“Mübahale (karşılıklı yeminleşme) bayramı”

Hicretin 10. yılında, hiristiyan heyeti Medine’ye gelmişti.Bu heyet, hiristiyanların seçkin bilginlerinden ibaretti.Bu bilginler, hz.İsa ve onunla ilgili inançları konusunda, hz.Muhammed ile görüşmeye gelmişlerdi.Hiristiyan bilginleri, hz.İsa hakkındaki “Allah’ın oğlu” inançlarını tesbit etmek istemişlerdi.Hz.Muhammed de hiristiyanların hz.İsa hakkındaki bu görüşlerinin yanlış olduğunu, gelen heyete beyan etmişti.Hiristiyan heyeti kendi görüşlerinin doğruluğu hakkında israr ettiklerinde, şanı yüce olan Allah şöyle buyurdu, vahiy indirdi:

“Allah nezdinde İsa’nin durumu, Adem’in durumu gibidir.Allah onu topraktan yarattı.Sonra ona “Ol!” dedi ve oluverdi.
Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki: Gelin, siz kendi oğullarınızı biz de kendi oğullarımızı, siz kendi kadınlarınızı biz de kendi kadınlarımızı, biz kendi nefsimizi ve sizi çağıralım, sonra da dua edelim de Allah’tan yalancılar üzerine lanet dileyelim.” (Al-i İmran suresi: 59. ve 61. ayet)

Peygamber efendimiz hz.Muhammed’e bu ayetler vahiy edildiğinde, hiristiyan heyetini ertesi günde,  mübahaleye (yeminleşmeye) davet etmişti.Hiristiyan heyeti bunu kabul ederek, kaldıkları yere geri çekilmişlerdi.
Hiristiyan heyeti kendi aralarında ertesi günde yapılacak yeminleşmeyi değerlendirirken, bazı bilginleri bu yeminleşme hususuyla ilgili tedirginliklerini dile getirmişlerdi.Birileri dediler ki:
“Ertesi günü şayet kalabalık olan eshabı ile gelirse, biliniz ki kendisi peygamber olmayıp yalancıdır.Fakat öz yakınları olan ehliyle gelirse onunla yeminleşmekten vaz geçin!”

Ertesi günde yeminleşmenin yapılacağı yere gidildiğinde, hz.Muhammed oğulları yerine torunları hz.Hasan ve hz.Huseyn’i, kadınları yerine de kızı hz.Fatime’yi ve kendi nefsi ile beraber de hz.Ali’yi getirmişti.Hiristiyan heyeti bunu gördüklerinde, aralarından biri şöyle demişti:
“Öyle yüzlerin bize doğru geldiğini görüyorum ki Allah’tan dağları yerinden başka yere aktarmasını istemiş olsaydılar hiç şüphesiz ki Allah onların istediklerini yerine getirirdi.Sakın onlarla yeminleşmeyin! Aksi takdirde yeryüzünde hiç bir hiristiyan kalmaz, hepimiz yok oluruz!”
Bunun üzerine İslam dinine girmek istemeyen hiristiyanlar antlaşma yaparak, belirli bir karşılık, şart ile kendi dinleri üzere bırakıldılar.
Zilhicce ayının 21. gününe denk gelen “Mübahale bayramı”, Alevi İslam’a bağlı olanlar tarafından ibadet ve sevinçle kutlanır.Aş pişirilir ve beraberce yenilir.Muhtaç ve yoksul olanlara yardım edilir.

KAYNAKÇA:

Sünni inancında olan bilginlerin kitapları

Muslim “Sahih-i Muslim” kitabında
Ahmed bin Hanbel (Hanbeli mezhebinin imamı) “Musned” kitabında
Termizi “Sahih-i Termizi” kitabında
Hakim en-Nişaburi “El-Mustedrek” kitabında
Beyhaki “Sunen” kitabında
Zamahşeri “Tefsir” kitabında
Fahruddin er-Razi “Tefsir” kitabında
Tabari “Tefsir”
Ebu Nuaym el-İsfahani “Delail en-Nubuvve”
Suyuti “Tefsir”
... ve daha nice kitap kaynağı.